Települési adó bevezetése

TÁJÉKOZTATÓ

Települési adóról és bevallásáról

 

Tisztelt Adózó!

 

Erdősmecske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési adó bevezetéséről döntött a 9/2016. ( VII.15.) önkormányzati rendelettel, mely 2017. január 1. naptól lép hatályba.

A helyi rendelet szerint adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet, alrészlet, valamint a külterület.

Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év első napján a föld tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Amennyiben a földet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó.

A Htv. 52. § 26. pontja értelmében vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

 1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
 2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
 3. a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
 4. egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Amennyiben a tulajdonos vállalkozóként vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló külterületen, úgy e tevékenységére tekintettel nem alanya a külterületi adónak.

Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékű jog megszerzését követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség a termőföld elidegenítés évének utolsó napján szűnik meg.

Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat minden esetben bejelentési kötelezettség terheli a változást követő 15 napon belül, melyet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni.

Az adó alapja a földrészletnek, alrészletnek az ingatlan-nyilvántartásban aranykoronában meghatározott értéke.

Az adó éves mértéke termőföld esetén 1 Ft/m2/év, termőföldnek nem minősülő külterület esetén: 2 Ft/m2/év.

Az adó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes. A rendelet bevezetésének évében október 30. napjáig egy összegben kell megfizetni időarányosan (szeptember 1.-december 31.) az adót.

A fentiek alapján adókötelezettség terhel minden természetes személyt, akinek a fenti leírás szerint termőföld, vagy termőföldnek nem minősülő külterület van tulajdonában, ami a település közigazgatási területén (belterület, külterület) helyezkedik el.

A rendelet alapján adóalanynak minősülő magánszemélyek első alkalommal 2016. október 30. napjáig, a következő adóévtől kezdődően minden év március 15.-ig kötelesek bevallani termőföld vagy külterületi tulajdonukat, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségének Adócsoportjához.

Fontos, hogy az adókedvezményt a bevallási nyomtatványon lehet érvényesíteni, vagyis azoknak az adóalanyoknak (kivéve állam, önkormányzat, szervezet, e tekintetben vállalkozó)  bevallást benyújtaniuk, akik a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, (ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet, alrészlet), valamint a külterület tulajdonosai, de adómentesség illeti meg őket. Az adómentességet a bevallási nyomtatványon kell kérelmezni.

Aki a bevallását határidőre nem, vagy késve nyújtja be mulasztási bírsággal sújtható.

Mentes az adófizetése alól a tulajdonos:

Termőföld esetében:

 1. az az adóalany, akinek az adott évre e rendelet alapján fizetendő települési adója nem haladja meg az 1000 Ft/év összeget,
 1. a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 0,2 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Tényleges mezőgazdasági művelés alatt állónak minősül különösen a ténylegesen bevetett, művelt és a jó kultúrállapotban tartott szántóföldi hasznosítású terület, gyümölcsültetvény, szőlőültetvény, rét-, legelő hasznosítású és konyhakertként művelt terület. Az e bekezdés alkalmazásában nem mentesül, az adófizetés alól az adóalany, ha az ingatlanon bármilyen felépítmény (különösen fészer, présház, stb.), egyéb tárgy (különösen téglarakás, bármilyen mezőgazdasági tevékenységhez nem kötődő objektum, csatornafedél, stb.) található.
 2. Mentes az adó alól a 0,2 ha-t meg nem haladó a termőföld adó hatálya alá tartozó külterület, amennyiben az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I.13.) FVM rendelet  2. mellékletének 10. pontjában rögzített művelés minimális szintjének megfelel, és e tényt az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) az adóalany kérelme alapján, azt számára az adóév vonatkozásában igazolja.
 1. Nem terheli termőföld adó fizetési kötelezettség a tulajdonost, amennyiben neki vagy vele egy háztartásban élő házastársának, bejegyzett élettársának, kiskorú gyermekének, vagy kiskorú gyermek tulajdonlása esetén szülőjének, gondviselőjének, törvényes képviselőjének, gyámjának, külön rendelet alapján, a településen kommunálisadó fizetési kötelezettsége áll fenn.
 1. Nem terheli termőföld adó fizetési kötelezettség a tulajdonost, azon a tulajdonában álló termőföld után, amelyet a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 5. §-7/A § alapján, a részére, mint a Kátolyi Új Élet Termelőszövetkezet a részarány-földtulajdonosa részére a Földkiadó Bizottság adott ki, továbbá azt, a törvényes örököst, vagy a törvényes örökös örököseit, akinek az esetében az örökhagyó az örökség tárgyát képező termőföldet, mint a Kátolyi Új Élet Termelőszövetkezet a részarány-földtulajdonosa a Földkiadó Bizottság által szerzett a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 5. §-7/A§ alapján, szerezte, és a szerzését igazolja.
 1. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy adóalanynak minősülő tulajdonost is felruházhatnak, ebben az esetben azonban adómentességet csak a 7. § (1), (2), 10. § (1), (3), (4), (5) bekezdésben foglaltak szerint érvényesíthetnek kivéve, ha az adómentesség feltételeinek mindannyian külön külön is megfelelnének.

Termőföldnek nem minősülő külterület esetében:

 1. Mentes az adó alól a 0,2 ha-t meg nem haladó külterület, amennyiben az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I.13.) FVM rendelet  2. mellékletének 10. pontjában rögzített művelés minimális szintjének megfelel, és e tényt az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) az adóalany kérelme alapján, azt számára az adóév vonatkozásában igazolja.
 1. Az (1) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyben a Jegyző által kiállított igazolást az adóalany a bevezetés évében az adóbevallása benyújtásával egyidejűleg, az azt követő években az adóév március 15. napjáig benyújtja az önkormányzati adóhatósághoz. A bevezetés évében az igazolást október 15. napjáig kell benyújtani.
 1. Mentes az adó alól az 1000 m2-t meg nem haladó külterület.
 1. Mentes az adó alól az 1001-2000 m2 területnagyságú külterület, amennyiben tulajdonosainak száma legalább három.
 1. Nem terheli külterületi adó fizetési kötelezettség a tulajdonost, amennyiben külön rendelet alapján, a településen kommunális adó fizetési kötelezettsége áll fenn.
 1. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak, ebben az esetben azonban adómentességet csak a 10. § (1), (3), (4), (5) bekezdésben foglaltak szerint érvényesíthetnek kivéve, ha az adómentesség feltételeinek mindannyian külön külön is megfelelnének.

A nyomtatvány a www.erzsbetikoh.hu weblapról letölthető!

A bevallás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után!

Törvényi hivatkozások:

 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1), 1/A. § (1), (3), (4), (5) bekezdése,
 • Erdősmecske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. ( VII.25.) önkormányzati rendelete a települési adóról. Hatályos: 2016.09.01-től.

 

Erzsébet, 2016. július 28.                                                                    Dr. Tóth Sándor jegyző sk.